Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website “www.kabinetvangezondezaken.be” met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Verkoper

KABINET van gezonde zaken bvba heeft haar maatschappelijke zetel te Turkooisstraat 14, 2600 Berchem en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0702805184 Het BTW nummer is BE0702805184.

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig op geboortelijsten en cadeaubonnen.

5. Levering en Retour 

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven gebeuren. In de meeste gevallen word een leveringstijdstip gekozen bij het bestellen van het product, dit als levering van toepassing is voor het gekozen product. Binnen een regio rond in en rond Antwerpen wordt het pakket geleverd. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Retour zendingen zijn niet mogelijk omdat het over etenswaren gaat.

6. Verlies en schade door verzending

KABINET van gezonde zaken BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd met Bpost en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Kabinet van gezonde zaken, Turkooisstraat 14, 2600 Berchem. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Als de verpakking van het item beschadigd is, krijg je 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang je het aankoopbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. Als je in plaats van de terugbetaling een ander product in de plaats wil, moet je de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor jou ontworpen zijn, met korting verkocht of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

11. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

12. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken voor verzending doeleinden. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. U bent altijd vrij om u onmiddellijk uit te schrijven en alle gegevens te verwijderen die we van u hebben verkregen. 

Die gegevens worden in het platform wordpress, woocommerce opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor ons als gebruiker, Kabinet van gezonde zaken bvba. Informatie die bij doorverwijzing naar een betaal platform worden gebruikt en opgeslagen zijn ook onderworpen aan de nieuwe strengen regels van de GDPR. U kan altijd hun privacy regels nakijken ( Paypal, Stripe, Mollie, etc… ).

Als onze mailings worden verzonden vanuit MAILCHIMP. Ook hier zijn alle gegevens onderworpen aan de regels van de GDPR. 

We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites en hun privacy regels. 

Uiteraard houden we alle gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen of verwijderd te worden uit onze database. Op deze manier respecteert Kabinet gezonde zaken de GDPR ( General Data Protection Regulation) die in werking is getreden vanaf 25 mei 2018. 

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

15. Betalingen

Voor de verwerking van betalingen werken wij samen met MOLLIE

Zij zijn in de Benelux een van de meest gebruikte betaalpartners voor webshops.

Je kan online betalen met Bancontact. 

16.   Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken richten tot:

KABINET van gezonde zaken bvba

Adres: Turkooisstraat 14 • 2600 Berchem

M: 0475 59 59 83

mail: elke@kabinetvangezondezaken.be

Btw nr: BE0702805184